รับเรื่องราวร้องทุกข์

พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง

โทรศัพท์ :  089-0657184

**********หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ**********

หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ

กรุณาติดต่อโดยตรงนายบุญไทย  แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

หรือนายศรายุทธ  บัวรัตน์  รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลนาชุมแสงรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ในวันและเวลาทำการ

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ