โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ..๒๕๕๓
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

 

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
. มีสัญชาติไทย
. มีสมุดคู่มือคนพิการ
. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม.

ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร
. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาดธนาคาร ธกส.
กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : 0-4227-0086

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ