หนังสือราชการ
 
 
 
     
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว954 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว938 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว950 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2597 การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2577 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2604 โครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก" (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.5/940 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.5/ว939 แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2561) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.5/ว937 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2574 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2595 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/251 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.1/ว2593 โครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2590 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2588 การคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)" (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2575 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว936 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.1/ว931 ขอความอนุเคราะห์ตอบแทนสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว927 เร่งรัดการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ.2560 - 2564 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2561 0023.2/5500 การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว921 การนำส่งข้อเสนอโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว920 โครงการวัด ประชา รัญ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2528 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2506 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2519 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2518 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว913 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย 420 ชั่วโมง" (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.5/ว912 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2561 ที่ อจ 0023.5/ว911 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2561 0023.2/397 จัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2512 ขอเชิญประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมากำจัดที่บ่อขยะ "ดงสีบู" (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2448 ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว901 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว900 ขอส่งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สสาธารณว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว894 การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2447 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2446 การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2445 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2444 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2431 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2561 ที่ อจ 0023.3/ว2430 แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1