ลักษณะเศรษฐกิจ
 
ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
     ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก มีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพค้าขาย การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและทำงานต่างประเทศ แรงงานในตำบลนาชุมแสงส่วนใหญ่หลังฤดูการเก็บเกี่ยว จะเข้าไปขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร
 
การเกษตรกรรม
ตำบลนาชุมแสงมีการพานิชย์และบริการ ดังนี้
การบริการปั๊มหลอด  จำนวน 6 แห่ง
ร้านค้าทั่วไป  จำนวน 32 แห่ง
ร้านค้าชุมชน  จำนวน 4 แห่ง
 
การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประกอบการ ดังนี้
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าวขนาดเล็ก  จำนวน 13 แห่ง
 
การปศุสัตว์
     ส่วนใหญ่การประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบยังชีพ เช่น เป็ด, ไก่ และสุกร เป็นต้น ส่วนพวกสัตว์ใหญ่ เช่น วัว,กระบือ นั้น จะเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทำให้การประกอบอาชีพปศุสัตว์ในตำบลนาชุมแสง เป็นไปในลักษณะแบบยังชีพมากกว่าการเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย