กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การ ยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 

  งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

        1.งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
        2.งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
        3.งานเก็บรักษาเงิน
 

  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

        1.งานการบัญชี
        2.งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
        3.งานงบการเงินและงบทดลอง
        4.งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

        1.งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
        2.งานพัฒนารายได้
        3.งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
        4.งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
 

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2.งานพัสดุ
3.งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ