ประวัติ
     ตำบลนาชุมแสง จัดตั้งตำบลขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ.2539 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโพธิ์ หมู่ 2 บ้านเหล่าวิชา หมู่ 3 บ้านคำสีดา หมู่ 4 บ้านนาชุมแสง หมู่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 บ้านนาชุมแสง หมู่ 7 บ้านแสงสว่าง หมู่ 8 บ้านสันติธรรม
    • ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง

    • ทิศใต้ จดบ้านช้าง ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน

    • ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง

    • ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลรักษ์

 

ตราสัญลักษณ์