ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
     การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวก มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน โดยมีสายลาดยางผ่านทั้ง 8 หมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย, ลำน้ำ  8 แห่ง
บึง  1 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
บ่อน้ำตื้น , สระ  4 แห่ง
 
การประปา
     การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง
 
การไฟฟ้า
     ประชาชนนาชุมแสง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 1,350ครัวเรือน
 
การสื่อสารและโทรคมนาคม
ในเขตตำบลนาชุมแสงมีการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้
  • จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่นาชุมแสง มีจำนวน 9 แห่ง
  • ระบบเสียงตามสาย 9 แห่ง