ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
22/02/2556
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง
22/02/2556
วัดบ้านโพธิ์
22/02/2556
วัดสว่างสุทธาวาส
22/02/2556
ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านนาชุมแสง หมู่6
22/02/2556
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล
22/02/2556
ศูนย์พัฒนาบ้านคำสีดา
22/02/2556