งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 3. งานบริหารงานบุคคล
 4. งานเลือกตั้ง
 5. งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 6. งานการประชุม
 7. งานอำนวยการและประสานราชการ
 8. งานติดตามผลการปฏิบัติ
 9. งานตามมติสภาเทศบาล
 10. งานเลือกตั้ง
 11. งานข้อมูลการเลือกตั้ง
 12. งานชุมชนสัมพันธ์
 13. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 14. งานสนับสนุนและบริการ
 15. งานอำนวยการ
 16. งานป้องกัน
 17. งานช่วยเหลือฟื้นฟู
 18. งานกู้ภัย