แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี2556

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและป้าย