แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2556