ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560
23/11/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
23/11/2560
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 พ.ศ.2542) อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
10/11/2560
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องที่ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
06/01/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ยกเลิกการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
06/01/2559
เชิญชมและเชียร์กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาชุมแสง
06/01/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
22/12/2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
27/02/2556
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
11/02/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานบริการประชาชน
11/02/2556