ภาพดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3

ภาพดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3