ภาพเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2556

ภาพเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ปี 2556