โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ณ จังหวัด ระยอง

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ณ จังหวัด ระยอง