นายบุญไทย  แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
   
 
นายทองม้วน  ดวงพรมยาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสังวาล  บุญภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
   
 
นายเทียนชัย  วิเชียรเครือ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล