นายคล่องประจันทร์  ดวงมาลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางรำไพ  แสนพลมาตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
   
 
พันจ่าเอกสุรยุทธ ศรีษะ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
   
 
นางบุญเกิด  ศรีชัยมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่.1
นายสุวิทย์  บุญภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.1
 
   
   
 
นายสมาน  เต็มตาวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่.3
นายสุระพล  บัวศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่.4
 
   
   
 
นายบัญญา  บุญพา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.4
นายวิชัย  วรรณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.5
นายทองดี  เลืองไม
สมาชิกสภา อบต. หมู่.5
 
   
   
 
นายสำลี  ยูนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่.6
นายอ่อนจันทร์  ชุมภาย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่.6
นางวิภาวรรณ  คงแสนสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่.7
 
   
   
 
นายยุทธพงษ์  พานเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่.8
นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่.7