นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาชุมแสง
 
   
   
 
นายศรายุทธ บัวรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์   บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง