นางสาวพิมพ์ลักษณ์   จันทวงค์
นักวิชาการศึกษา
นางสาววารุณี    อินทะสร้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปวีณา   ศิริภักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนียากร   ใจทน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมาน         พรรณรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีจันทร์      สีสมรส
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณา        เรือนบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพุทธา         บุญภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อยจิตร   แสนน้ำเที่ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรารัตน์   พิมพ์ศูนย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเจนจิรา    โพธิ์พรม
ครูผู้ดูแลเด็ก