นางสาวพิมพ์ลักษณ์   จันทวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเด่น  มะยุระยอด
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปวีณา   ศิริภักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนียากร   ใจทน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมาน         พรรณรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีจันทร์      สีสมรส
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณา        เรือนบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพุทธา         บุญภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อยจิตร   แสนน้ำเที่ยง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรารัตน์   พิมพ์ศูนย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเจนจิรา    โพธิ์พรม
ครูผู้ดูแลเด็ก