นางสาวนฤมล  ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
นางสุพิน          สามารถ
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน