นายยุทธชัย    โสธรรมมงคล 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายโกวิทย์   บุญภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนต์ชัย    ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นายไพโรจน์     ยูนิน
นักการภารโรง
นางสาวอำพร    ชำนาญ
คนงานทั่วไป