จ.อ.เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
นายพิชิต  ซันติโก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายชุมพล   ฐานะดี
คนงานทั่วไป
นายคำหนุน เลือนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์