นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาชุมแสง
นายศรายุทธ  บัวรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายยุทธชัย โสธรรมมงคล 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
บุคลากร
จ.อ.สุนัน สุริยะ 
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.อ.นาวี พรมราช 
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์ 
เจ้าพนักงานป้องกัน
 นายพิชิต ซันติโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นายไพโรจน์ ยูนิน 
นักการภารโรง
นางสาวอำพร ชำนาญ 
คนงานทั่วไป
นายชุมพล ฐานะดี 
คนงานทั่วไป 
 นายคำหนุน เลื่อนแก้ว 
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธศาสตร์ แสนโคตร 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายยุทธชัย    โสธรรมมงคล 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนต์ชัย    ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นายโกวิทย์   บุญภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายไพโรจน์     ยูนิน
นักการภารโรง