นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาชุมแสง
นายกฤษณะ  แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญารัตน์  วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์ 
เจ้าพนักงานป้องกัน
 นายพิชิต ซันติโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นายไพโรจน์ ยูนิน 
นักการภารโรง
นางสาวอำพร ชำนาญ 
คนงานทั่วไป
นายชุมพล ฐานะดี 
คนงานทั่วไป 
 นายคำหนุน เลื่อนแก้ว 
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธศาสตร์ แสนโคตร 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมนต์ชัย    ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
นายโกวิทย์   บุญภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายไพโรจน์     ยูนิน
นักการภารโรง