นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิชัย  เมมาลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปรียานุช  จันทร์ทา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวมะลิวรรณ์  สุวรรณแสง
พนักงานจ้างเหมา