งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานนโยบายและแผนพัฒนา
  2. งานวิชาการ
  3. งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  4. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  5. งานงบประมาณ