ลักษณะทรัพยากร
 
ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่
 
ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม
  • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
  • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย, ลำน้ำ  8 แห่ง
บึง  1 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
บ่อน้ำตื้น , สระ  4 แห่ง
 
การประปา
     การประปาในเขตตำบลนาชุมแสง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำดิบบ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง และใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึง