ลักษณะสังคม
 
ด้านสังคม
เขตการปกครองและประชากร
ตำบลนาชุมแสงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้


ตารางข้อมูลหมู่บ้าน/จำนวนประชากรในเขตนาชุมแสง

ลำดับที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม

1

บ้านโพธิ์

217

52 8

515

1,043

2

บ้านเหล่าวิชา

143

313

294

607

3

บ้านคำสีดา

82

210

189

399

4

บ้านนาชุมแสง

156

318

295

613

5

บ้านโนนสมบูรณ์

203

452

450

902

6

บ้านนาชุมแสง

218

521

487

1,008

7

บ้านแสงสว่าง

161

387

350

737

8

บ้านสันติธรรม

204

413

407

820

 

รวม

1,384

3,142

2,987

6,129

ศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนาชุมแสง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ มีวัด /สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ บ้านโพธิ์
วัดชัยศิริมงคล
หมู่ที่ บ้านโพธิ์
วัดป่าเนรมิตร
หมู่ที่ บ้านเหล่าวิชา
วัดบ้านเหล่าวิชา
หมู่ที่ บ้านคำสีดา
วัดสีดาวนาราม
หมู่ที่ บ้านคำสีดา โบสถ์ศาสนาคริสต์
หมู่ที่ บ้านนาชุมแสง วัดป่าแสงมณี
หมู่ที่ บ้านโนนสมบรูณ์  วัดพรมมาวณาราม
หมู่ที่ 6,7 บ้านนาชุมแสง – แสงสว่าง  วัดสว่างสุธาวาส  
 
ศิลปวัฒนธรรม
ตำบลนาชุมแสงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนี้
  1. พณีบุญเผวสฟังเทศมหาชาติ
  2. ประเพณีสงกรานต์
  3. ประเพณีบุญบั้งไฟ
  4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  5. ประเพณีทำบุญเข้าสารท
  6. ประเพณีลอยกระทง
  7. ประเพณีทำบุญทอดกฐิน