messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายบริหาร
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายยุทธพล ดอนน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 080-1829919
นายภาษิต เหี้ยมเหิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 094-5436817
นายสมพิศ ประทุมจันดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 087-2223985
นางสาวพิกุล จันลารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 081-1499526
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 098-1215377
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-3481899
นางสาวลัดดาวรรณ โคตรมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-7335277
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2141750
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 090-3481899
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-8980031
group ฝ่ายสภา
นายจรูญ พรหมศร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 093-5733020
นายสมดี จำปาชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 092-7021071
นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายสุวิทย์ บุญภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 1
โทร : 062-5261012
นายพนม เหี้ยมเหิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 3
โทร : 062-9872387
นายนภดล อามูลลาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 4
โทร : 061-1579711
นายโป๊ะ ปัดสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 5
โทร : 080-0055016
นายอุดร กาศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 8
โทร : 098-1645291
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
นิติกร
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นายพิชิต ซันติโก
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5181
นางสาวสุจริตรา บุญภา
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914
group กองคลัง
นางสาวลัดดาวรรณ โคตรมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวพรวรรณา สีขาว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวปิยพร ดวงมาลัย
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นายธีรนัส พิมพ์ศูนย์
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
group กองช่าง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
ตำแหน่งว่าง
นักจัดการงานช่าง
โทร : 042-219914
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
โทร : 042-219914
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 090-3481899
นางสาวสินีพร พลดงนอก
นักวิชาการศึกษา
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
นางสุพิน สามารถ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
นายไพโรจน์ ยูนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5185
ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพิกุล จันลารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 081-1499526
นายมนูญ สีส่อง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 042-219914