องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
group ฝ่ายบริหาร
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายยุทธพล ดอนน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 080-1829919
นายยุทธพล ดอนน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 080-1829919
นายภาษิต เหี้ยมเหิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 094-5436817
นายภาษิต เหี้ยมเหิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 094-5436817
นายยุทธพงษ์ พานเมือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 061-3403935
นายยุทธพงษ์ พานเมือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 061-3403935
group ฝ่ายสภา
นายจรูญ พรหมศร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 093-5733020
นายจรูญ พรหมศร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 093-5733020
นายสมดี จำปาชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 092-7021071
นายสมดี จำปาชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 092-7021071
นายอุดร กาศักดิ์
เลขานุการสภาองค์บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 098-1645291
นายอุดร กาศักดิ์
เลขานุการสภาองค์บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 098-1645291
นายสุวิทย์ บุญภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 1
โทร : 062-5261012
นายสุวิทย์ บุญภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 1

โทร : 062-5261012
นายพนม เหี้ยมเหิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 3
โทร : 062-9872387
นายพนม เหี้ยมเหิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 3

โทร : 062-9872387
นายนภดล อามูลลาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 4
โทร : 061-1579711
นายนภดล อามูลลาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 4

โทร : 061-1579711
นายโป๊ะ ปัดสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 5
โทร : 080-0055016
นายโป๊ะ ปัดสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 5

โทร : 080-0055016
นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 7
โทร : 085-6870424
นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หมู่ที่ 7

โทร : 085-6870424
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-3481899
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-3481899
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 080-0977528
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 080-0977528
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 087-0816300
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 087-0816300
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 099-0130581
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 099-0130581
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-9659718
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-9659718
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 091-8633064
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 091-8633064
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 083-4656729
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 083-4656729
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-4941392
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-4941392
นายชุมพล ฐานะดี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-4607806
นายชุมพล ฐานะดี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-4607806
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-1911424
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-1911424
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
โทร : 094-8202014
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
โทร : 094-8202014
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 062-2769230
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 062-2769230
group กองคลัง
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-5445747
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-5445747
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจีระเดช รูปเหมาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0625256346
นายจีระเดช รูปเหมาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0625256346
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-3292894
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 093-3292894
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 093-2430855
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 093-2430855
นางสาวแคทลียา โสดาคำแสน
คนงานทั่วไป
โทร : 086-3466701
นางสาวแคทลียา โสดาคำแสน
คนงานทั่วไป
โทร : 086-3466701
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2141750
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2141750
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธา
โทร : 065-2620595
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธา
โทร : 065-2620595
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 089-2092208
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 089-2092208
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
โทร : 095-5637042
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
โทร : 095-5637042
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-1215377
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-1215377
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
โทร : 062-3416490
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
โทร : 062-3416490
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
โทร : 086-2302714
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
โทร : 086-2302714
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
โทร : 088-5613075
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
โทร : 088-5613075
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
โทร : 087-2356001
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
โทร : 087-2356001
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
โทร : 093-3413638
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
โทร : 093-3413638
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-1343468
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-1343468
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-0431901
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-0431901
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-0207736
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-0207736
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 092-9641364
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 092-9641364
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5561097
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5561097
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5068356
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5068356
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0929641364
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0929641364
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-8980031
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-8980031
นางสุพิน สามารถ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 089-5731517
นางสุพิน สามารถ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 089-5731517
นายไพโรจน์ ยูนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 087-2181170
นายไพโรจน์ ยูนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 087-2181170
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา
คนงานทั่วไป
โทร : 093-4727109
นางสาวอุไรพร จันทร์ทา
คนงานทั่วไป
โทร : 093-4727109
thumb_up รวมภาพงานงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันภัยและสาธารณภัย


ข้อมูลผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา