messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายบริหาร
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายยุทธพล ดอนน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 080-1829919
นายภาษิต เหี้ยมเหิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 094-5436817
นายสมพิศ ประทุมจันดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 087-2223985
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 098-1215377
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 098-1215377
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-3481899
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-1215377
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2141750
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 090-3481899
นางสาวนฤมล ชำนาญกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-8980031
group รวมภาพฝ่ายบริหาร
ภาพคณะผู้บริหาร