messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องมอบใบเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview299
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview298
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศ ม.10 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview107

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปรกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไข้ป้องกันภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยไร่ ตอนกลางหมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
ปรกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไข้ป้องกันภัยแลฃอันเนื่่องจากสถาการณ์แอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 ลำห้วยอีโก่ม หมู่ที่ 6 บ้านนาชุแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview40

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview16
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview75
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview253
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview186
1/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview301

computer รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม