messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ำดีเส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมยั่งยืน” พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. พัฒนา อปพร.และบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ในการรักษาความสงบ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง 4. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนนและสะพาน 5. จัดให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาประจำแต่ละหมู่บ้าน 6. มีการจัดระบบการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 7. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ "องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้าน" ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

check_circle สถานที่สำคัญ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง[22 กุมภาพันธ์ 2556]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง[22 กุมภาพันธ์ 2556]
วัดบ้านโพธิ์[22 กุมภาพันธ์ 2556]
วัดสว่างสุทธาวาส[22 กุมภาพันธ์ 2556]
 
place เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า333 ลำดับ (3321) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง 205 หมู่ที่ 6 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ทั้งหมด 45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 19,419 ไร่อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งฝนไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงมีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 17,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,701 ไร่ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและอุณหภูมิหนาวเย็นมากในฟดูหนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำความหนาวเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นำเอาความชุ่มชื้นและฝนตกทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 1.4 ลักษณะของดิน พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ออย มันสำปะหลัง 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลนาชุมแสง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 มีพื้นที่ 19,419 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๘ หมู่บ้านของตำบลนาชุมแสง ได้แก่ บ้านโพธ์ หมู่ที่ ๑, บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ ๒, บ้านคำสีดา หมู่ที่ ๓, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๔, บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕, บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๖, บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ และบ้านสันติธรรม หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จดบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง ทิศใต้ จดบ้านช้าง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน ทิศตะวันออก จดบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง ทิศตะวันตก จดบ้านเสรีพัฒนา ต.นาทราย อ.พิบูลรักษ์

ตราสัญลักษณ์