messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องมอบใบเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 299 |
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 298 |
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 52 |
ประกาศ ม.13 ตาม พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 103 |
คำสั่ง ม.16 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 126 |
ประกาศ ม.10 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 107 |
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 8 |
รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อ (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 286 |
รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 276 |
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 286 |
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 109 |
find_in_page ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 122 |
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตตำบลนาชุมแสง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 9 |
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 216 |
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 54 |
รายงานผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 54 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาชุมแสง (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 97 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 188 |
รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 88 |
1 - 20 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2 3 4 5