องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ำดีเส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมยั่งยืน” พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. พัฒนา อปพร.และบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ในการรักษาความสงบ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง 4. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนนและสะพาน 5. จัดให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาประจำแต่ละหมู่บ้าน 6. มีการจัดระบบการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 7. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ "องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ด้าน" ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน