องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกงาน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 38
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 32
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 73
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 77
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนฯ 2560
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 81
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 78
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 76
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) 2560
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 78