messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 090-3481899
นางสาวสินีพร พลดงนอก
นักวิชาการศึกษา
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184