องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 143
group สำนักปลัด
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-3481899
นายกฤษณะ แสนโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-3481899
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 080-0977528
จ.อ.เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 080-0977528
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 087-0816300
นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 087-0816300
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 099-0130581
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 099-0130581
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-9659718
นางสาวสินีพร พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-9659718
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 091-8633064
นายโกวิทย์ บุญภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 091-8633064
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 083-4656729
นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 083-4656729
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-4941392
นายมนต์ชัย ใจทน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-4941392
นายชุมพล ฐานะดี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-4607806
นายชุมพล ฐานะดี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-4607806
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-1911424
นางสาวอำพร ชำนาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 080-1911424
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
โทร : 094-8202014
นายสมชาย บุญภา
นักการภารโรง
โทร : 094-8202014
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 062-2769230
นายสุขสันต์ แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 062-2769230
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา