ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง