ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง