ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน (กฉ ๘๗๓๒ อด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง