ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านโนนสมบูรณ์ - ห้วยวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง