ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ (สายหน้า อบต.นาชุมแสง-หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง