ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน กันยายน ๒๕๖๕ และ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง