ชื่อเรื่อง : ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๑๘๐ KSC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง