ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง, ศพด วัดชัยศิริมงคล,ศพด บ้านคำสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง