ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง