messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
นางสาวลัดดาวรรณ โคตรมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวพรวรรณา สีขาว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวปิยพร ดวงมาลัย
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นายธีรนัส พิมพ์ศูนย์
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5182